Izdvojene novosti Novosti

Zakon o obnovljivim izvorima energije

Na 19. izvanrednoj sjednici Hrvatskog Sabora, 10. rujna 2015. usvojen je Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji koji stupa na snagu 1.1.2016. godine.

Svrha Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji je omogućiti ostvarenje ciljeva povećanja proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije u skladu s ciljevima održivog razvoja i time doprinijeti smanjenju štetnih utjecaja energetskog sektora na okoliš i zdravlje ljudi.

Svrha ovoga Zakona je ujedno i stvaranje pretpostavki za izgradnju novih proizvodnih postrojenja iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije kako bi se ostvario nacionalni cilj korištenja energije u obnovljivim izvorima energije (minimalno 20% obnovljivih izvora energije u ukupnoj neposrednoj potrošnji energije do 2020. godine).

Ovim se Zakonom uređuju planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje električne energije proizvedene u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovite kogeneracije (OIEiVUK), utvrđuju mjere poticaja za proizvodnju električne energije korištenjem OIEiVUK, uređuje provedba sustava poticanja proizvodnje električne energije iz OIEiVUK, uređuje pitanja izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz OIEiVUK na državnom zemljištu, uređuje vođenje registra OIEiVUK za projekte, nositelje projekata i povlaštene proizvođače električne energije iz OIEiVUK, uređuje pitanje međunarodne suradnje u području obnovljivih izvora energije te druga pitanja od značaja za korištenje obnovljivih izvora energije.

Novi Zakon donosi značajne promijene – uvode se natječaji za pravo građenja na državnom zemljištu, manjim i srednjim proizvođačima koji nisu u sustavu poticaja se omogućava da svoje viškove prodaju svom opskrbljivaču, uvodi se sustav premijskih cijena i provedba javnog natječaja za dodjelu tržišne premije i javnog natječaja za sklapanje ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, uvodi se EKO-bilančna skupina u koju ulaze svi proizvođači energije iz OIEVK u sustavu poticaja, koji ujedno dobivaju obavezu uravnotežavati svoju proizvodnju. Prema Zakonu predviđa se da će EKO bilančna skupina s radom započeti početkom 2017. godine, a pravi opseg promjena bit će poznat tek kada se donesu svi prateći akti uz ovaj Zakon.

Pravilnikom će se odrediti načini i uvjeti stjecanja i prestanka statusa povlaštenog proizvođača, tehnički i pogonski uvjeti za proizvodna postrojenja, način utvrđivanja neto isporučene električne energije, detaljno utvrditi uvjeti učinkovitosti postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi proizvodnog postrojenja, način prestanka i izmijene statusa povlaštenog proizvođača električne energije u slučaju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije iz jednostavnih građevina, obveze izvještavanja i dostave podataka. Uredbom će se utvrditi kvote (iskazane u kW) proizvodnih postrojenja iz OIE za razdoblje od 2016. do 2020. godine za koje će se moći sklopiti ugovori o tržišnoj premiji i ugovori o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom s najpovoljnijim ponuđačima, pri čemu se u ispunjenju kvote ubrajaju i već dosad sklopljeni ugovori o otkupu električne energije te uvjeti natječaja, rokovi, način provedbe natječaja za prikupljanje ponuda.

Ostvarivanje prava na sklapanje ugovora temeljem poticanja tržišnom premijom temeljit će se, sukladno ovom Zakonu, na odluci o odabiru najpovoljnijih ponuđača na natječaju kojeg će provoditi operator tržišta električne energije najmanje jednom godišnje, javnim prikupljanjem ponuda u slučaju raspoloživosti kvota za poticanje. Iznose maksimalnih referentnih vrijednosti električne energije utvrđivat će HROTE, na temelju metodologije referentnih vrijednosti električne energije propisane pravilnikom. Tržišna premija će se u obračunskom razdoblju isplaćivati na temelju neto isporučene električne energije. Tržišna premija (TPi) za svako pojedino proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu u obračunskom razdoblju i – računat će se kao

TPi = RV– TCi

gdje je: TCi: referentna tržišna cijena električne energije u obračunskom razdoblju iskazana u kn/kWh; RV referentna vrijednost električne energije utvrđena ugovorom o tržišnoj premiji, iskazana u kn/kWh. U slučaju da je izračunata vrijednost tržišne premije (TPi) negativna, tržišna premija jednaka je nuli. Visina referentne vrijednosti električne energije koja će biti utvrđena sklopljenim ugovorom o tržišnoj premiji korigirat će se svake godine u odnosu na utvrđenu korigiranu referentnu vrijednost električne energije iz prethodne godine primjenom Prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena.

Ostvarivanje prava na sklapanje ugovora temeljem poticanja zajamčenom otkupnom cijenom temeljit će se na odluci o odabiru najpovoljnijih ponuđača na natječaju kojeg će provoditi operator tržišta električne energije najmanje jednom godišnje, javnim prikupljanjem ponuda u slučaju raspoloživosti kvota za poticanje za proizvodna postrojenja ili jedinice koja koriste OIE priključne snage do 30 kW. Iznose maksimalne zajamčene otkupne cijene električne energije utvrđivat će HROTE, na temelju metodologije za izračun maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena električne energije propisane pravilnikom. Zajamčena otkupna cijena za neto isporučenu električnu energiju će biti nepromjenljiva za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom osim za iznos godišnje korekcije.

Ovim se Zakonom također regulira otkup energije iz proizvodnih postrojenja do 500 kilovata (kW) koja prvenstveno svojom proizvodnjom namiruju vlastite potrebe za električnom energijom, a tek višak energije isporučuju u elektroenergetsku mrežu. Ovim Zakonom je uređeno da će opskrbljivači električne energije biti dužni preuzimati viškove električne energije od krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom električne energije pod uvjetom da krajnji kupci s vlastitom proizvodnjom el. energije imaju status povlaštenog proizvođača električne energije,  da su ostvarili pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu (za proizvodna postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama), ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obračunskom mjernom mjestu ne prelazi 500 kW,  priključna snaga krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom u smjeru isporuke električne energije u mrežu ne prelazi priključnu snagu krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom u smjeru preuzimanja električne energije iz mreže i krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom isporučuje električnu energiju preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg kupuje električnu energiju od opskrbljivača.

Uredbe i odluke vezane uz ovaj Zakon bit će donesene u roku od 30 dana, a pravilnik u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.